Spread the love

Algemene contractuele voorwaarden

1. Adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en belooft de hond niet te gebruiken voor de fok, jacht, races, dierproeven of voor zakelijke doeleinden. Stichting SCFN is niet verantwoordelijk voor de wettelijk verplicht te betalen hondenbelasting nog het doen van aangifte hiervan. De bemiddelende organisatie is niet aansprakelijk voor direct of indirect veroorzaakte schade door de hond na de datum van adoptie.

2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort. Wij raden aan om binnen 4 weken na overdracht van de hond even langs de dierenarts te gaan voor een algehele check en kennismaking met de nieuwe dierenarts.

3. De adoptant verplicht zich binnen 2 weken na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij een daarvoor aangewezen databank. Dit kan bijvoorbeeld bij Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). U kunt uw hond zelf aanmelden via de website www.ndg.nl, maar uiteraard kunt u dit ook door uw dierenarts laten doen. Voor adoptanten uit België geldt dat de chipregistratie alleen door een dierenarts kan worden gedaan. De kosten voor de chipregistratie zijn voor rekening van de adoptant.

4. De adoptant is zich er van bewust dat hij/zij een hond adopteert waarvan de achtergrond (meestal) niet bekend is. Wij benadrukken dat de leefomgeving in het asiel sterk afwijkt van een thuissituatie. Wij hebben niet de mogelijkheid om de honden te testen met kleine kinderen. In de meeste gevallen worden de honden zonder toelichting afgegeven in het asiel. Het vaststellen van de leeftijd is meestal een schatting die wordt gemaakt door mensen die ervaring hebben. Schattingen kunnen bij uw eigen dierenarts afwijken.

5. De adoptant verklaart dat hij/zij tijdens het intakegesprek is ingelicht over de mediterrane/caribische ziekten waaronder de ziekte Leishmaniose. Let op: Alle volwassen honden vanaf de leeftijd van 7 maanden krijgen een bloedtest. Maar ook als de test negatief bevonden is, kan de hond alsnog de ziekte krijgen. De test geeft alleen aan dat de ziekte op dat moment niet actief is. Leishmaniose kan een incubatietijd hebben van 7 jaar.

6. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras en/of grootte en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.

7. Stichting SCFN is niet aansprakelijk voor medische kosten, die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant in Nederland. De aansprakelijkheid van de bemiddelende organisatie voor eventuele ernstige lichamelijke gebreken, die niet bekend waren op het moment van de adoptie, maar wel medisch gezien aanwezig geweest moeten zijn, wordt beperkt tot verplichting van het terugnemen van de hond. Er vindt geen restitutie van het adoptiegeld plaats.

8. Indien de hond bij overdracht niet is gecastreerd / gesteriliseerd, is de adoptant verplicht gesteld de hond, zodra deze de vereiste leeftijd heeft en het medisch verantwoord is, te laten castreren / steriliseren. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.

9. De hond mag niet aan derden worden afgestaan of verkocht zonder akkoord bevinding van de bemiddelende organisatie. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond, dan zal deze worden herplaatst wederom door bemiddeling van Stichting SCFN. De hond dient bij de adoptant te blijven tot er een nieuwe adoptant is gevonden. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen en alle kosten dragen. In uitzondering kan de hond in geval van nood tijdelijk elders worden herplaatst.

10. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van indicatie van een dierenarts. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld en uitgevoerd worden door een erkende dierenarts. Indien de hond om een andere reden ingeslapen moet worden, is men verplicht eerst toestemming te vragen aan Stichting SCFN. De adoptant is verplicht om het overlijden van de hond schriftelijk door te geven aan Stichting SCFN, dit vergezeld door een kopie van de overlijdensverklaring ondertekend door de behandelende dierenarts.

11. Adoptant is verplicht in geval van verhuizing de adreswijziging door te geven aan Stichting SCFN.

12. Stichting SCFN heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in dit adoptiecontract.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Menu