Spread the love

De stichting

De stichting Second Chance Foundation Nederland (SCFN) is opgericht in 2008. Zij probeert in algehele zin het recht van de dieren in een aantal door de stichting ondersteunde asielen in het buitenland te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. De Stichting SCFN zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren.

Financiering van onze asielen
De vaste lasten van de asielen welke wij ondersteunen bestaan uit voer voor de dieren, medische kosten, huisvesting- en transportkosten. Geen van de door ons geholpen asielen ontvangt enige financiële steun, noch op de gemeentelijke begroting, noch in de vorm van subsidies of giften. Alle financiële middelen voor de asielen worden door sponsoren en (particuliere) donateurs opgebracht. Daarnaast proberen we constant sponsoring in natura, waaronder bouwmaterialen, voer en diergeneesmiddelen te verzamelen welke we naar de asielen vervoeren.

Optimisme en doorzettingskracht
Het dierenleed waarmee onze teams in de asielen dagelijks geconfronteerd worden is onbeschrijfelijk. Naast de dagelijkse zorg voor de dieren is men in de meeste locaties bovendien druk bezig met voorlichting aan de lokale bevolking, vooral over castratie en sterilisatie van honden en katten. Een lange weg die tergend langzaam verloopt en waarbij men moet beschikken over een enorm optimisme.

Steun van trouwe partners
Naast de vele particuliere sponsors heeft Stichting Second Change Foundation Nederland in de loop der jaren een aantal grote, waardevolle partners gevonden. Dagblad de Telegraaf, Botéba, Mol Diervoeders en Faunaland hebben ons op vele wijzen geholpen.

Vooral in 2011 is er mede door de “Dierendagactie” en de “Luchtbrugactie”, beiden op initiatief van de Telegraaf, veel bereikt. Vele honden vonden vanuit een asiel in Spanje hun weg naar Nederland.

Samen met het bestuur van Stichting SCFN, de geweldige groep vrijwilligers en de enorm belangrijke medewerkers van de asielen blijven we strijden voor betere leefomstandigheden voor alle aan hun lot overgelaten (zwerf) dieren.

Verantwoording ANBI
Voor de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status zijn stichtingen, in het kader van transparantie, verplicht een aantal gegevens te publiceren op hun website. Wij voldoen hier graag aan. Donaties aan Stichting Second Chance Foundation Nederland zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Zie ook het formulier ‘publicatieplicht ANBI’

Voor algemene informatie (zoals KvK nr, RSIN, UBN etc.), de bestuurssamenstelling en contactpersonen van onze stichting verwijzen wij u naar de contactpagina.

Activiteitenoverzicht
In het jaar 2022 heeft de stichting Second Chance Foundation Nederland weer mooie doelen bereikt. De stichting heeft in dit jaar onder meer:

*   915 honden uit Roemenië, Portugal, Griekenland, Curaçao en Spanje een definitief thuis kunnen geven waarvan sommigen eerst bij een gastgezin zijn ondergebracht;
*   51 katten uit Roemenië, Portugal en Griekenland een definitief thuis kunnen geven waarvan sommigen eerst bij een gastgezin zijn ondergebracht;
*   Screenen van adoptanten middels intakeformulieren, intakegesprekken en huisbezoeken;
*   Ter adoptie aanbieden van honden en katten op onze website en eigen media kanalen;
*   Organiseren van vervoer/transport van de dieren naar Nederland;
*   Nazorg van geadopteerde honden en katten;
*   Het werven van donateurs
*   Meer dan 700 honden en katten kunnen laten steriliseren of castreren;
*   Voor veel honden en katten medische hulp kunnen financieren;
*   Diverse asiels kunnen ondersteunen met hulp aan honden en katten in nood;
*   Vele kilo’s (gedoneerd) voer kunnen opsturen naar Roemenië, Portugal en Griekenland.

Zie ook het document ‘Activiteitenoverzicht’

Doelstelling en besteding donatie gelden

Onze doelstelling is om de door ons gesteunde rescue centers welke zorg dragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en katten te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

  • Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties;
  • Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden en katten in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;
  • Wij zijn verder zeer actief in het bemiddelen van de dieren in de rescue centers naar een nieuw onderkomen. Dit doen wij voor alle plaatsbare honden en katten in de door ons gesteunde rescue centers.
Beleidsplan en jaarcijfers
Besteding gelden

Al onze ontvangen donaties worden voor 99% besteed aan het welzijn van de honden en ook katten in de door ons gesteunde rescue centers. Er vindt geen enkele beloning plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten. Onze vrijwilligers zetten zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme in voor het welzijn van de honden en katten en andere dieren in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

Zowel Stichting SCFN als de participerende rescue centers ontvangen geen enkele vorm van overheidssubsidie. De middelen worden bijeengebracht door vele (Nederlandse) dierenvrienden en sponsors, die naast geldelijke donaties om voer en medicijnen te kopen ook allerlei spullen inzamelen. Donaties in natura bestaan uit onder andere hondenvoer, manden, dekens, medicijnen en bouwmaterialen.

Stichting SCFN is een door de Belastingdienst erkende ANBI instelling. Dit kan voor donateurs en sponsors fiscaal voordeel opleveren.

Stichting SCFN heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te maken met de jaarbijdrage voor de Kamer van Koophandel en de kosten van de bankrekeningen. Daarnaast neemt Stichting SCFN de kosten van transport van hulpgoederen bestemd voor het asiel voor haar rekening. Stichting SCFN zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar apparaat in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de rescue centers.

Beloningsbeleid

Stichting Second Chance Foundation Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vrijwilligersbijdrage ontvangen.

Activiteiten

Onze activiteiten bestaan uit hulp bieden (financieel en goederen) aan de door ons gesteunde rescue centers in Spanje, Griekenland, Portugal en Roemenië. Zo kunnen deze rescue centers doorgaan met het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en katten.

Inzamelingen en donaties
Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties.

Verblijf- en leefomgeving asielen
Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoal een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;

Herplaatsing honden
Wij zijn zeer actief in het bemiddelen van de honden en katten welke in de rescue centers verblijven naar een nieuw onderkomen. Door een zorgvuldig adoptiebeleid herplaatsen we maandelijks vele honden en katten in Nederland.

Voorlichting
Onderwijs/voorlichting aan kinderen en volwassenen over dieren, hun behoeften en verzorgingseisen.

Beperking zwerfdieren
Voorlichting aan hondenbezitters over de noodzaak tot castreren/steriliseren om ongewenste nesten en daaruit voortkomende zwerfdieren te voorkomen.

Lokale ondersteuning
Castratie/sterilisatie projecten realiseren alsmede herplaatsingsprojecten onder de lokale bevolking.

Lokale politiek
Overleg met lokale, regionale en nationale overheden om hen tot betrokkenheid te overreden, structurele aanpak/programma’s vanuit deze organen te stimuleren en hen te motiveren wetgeving in werking te stellen die verwaarlozing en mishandeling van dieren strafbaar stelt en toe te zien op de naleving van deze wetgeving.

Onze activiteiten zijn te volgen op onze website of op onze facebookpagina.
Heeft u nog vragen? Stuur gerust een berichtje naar: info@animalinneed.com.

Steun onze 500+ dieren in onze asielen

Het is onmogelijk om de honden en katten te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland. Word donateur en help de dieren in één van de door ons ondersteunde asielen!
Team Second Chance Foundation Nederland

Laatste nieuws

Bedankt donateurs!
Uiteraard helpen we als er bijna geen eten meer is voor de honden Dit kunnen wij omdat we uw hulp krijgen Bedankt lieve Voervrienden
Neutralisatie project
Steriliseren en castreren… daar begint het einde van de ellende. We hebben in samenwerking met Mirela een grootschalig, drie dagen durend neutralisatie project in Roemenië…
Foster gezinnen gezocht!
Foster gezinnen gezocht! Met name voor nu deze zomer periode. Een aantal van onze vaste fostergezinnen gaat op vakantie en kan daarom tijdelijk de aankomende…
Aankomst Griekenland
7 juli mogen we weer een aantal honden vanuit Lesbos verwelkomen in Nederland. Alle hondjes zijn geadopteerd er worden door hun nieuwe baasjes opgehaald.
Aankomst Griekenland
5 juli mogen we Ermis uit Lesbos verwelkomen in Nederland. Voor Ermis zijn we nog op zoek naar een eigen baasje. Tot die tijd mag…
Aankomst Roemenië
Zondag 19 juni mogen we weer een aantal honden vanuit Roemenië verwelkomen in Nederland. Voor Luxi, Dean, Dani, Chet, Dana, Julia, Pamela en Mimi hebben…
Aankomst Portugal
Zaterdag 2 juli mogen we weer een aantal honden en katten vanuit Portugal verwelkomen in Nederland. Voor Tyga, Ice, Loreta, Branda, Barney, Kate en Black…
Noodsituatie op Lesbos
De ene noodsituatie is nog niet opgelost of de andere dient zich alweer aan. Vrijwilligers van onze partner organisatie op Lesbos (Griekenland) liet ons weten…
Verdrietig nieuws
Zoals al eerder vermeld, proberen wij ons steentje bij te dragen aan asielen in Roemenië aan de grens van Oekraïne. Sinds de oorlog in februari…
Aankomst Roemenië
Zondag 3 juli mogen we weer een aantal honden vanuit Roemenië verwelkomen in Nederland. Voor Costica, Cody, Rosetti, Cupido, Moshe en Clara zijn we nog…